بازدیدکننده گرامی، ورود شما را به "انجمن تجارت الکترونیکی ایران-ایگولد" خیر مقدم عرض می نماییم. در حال حاضر شما به عنوان ميهمان از انجمن بازديد می كنيد و امكان استفاده از تمام قابليتهای آن را نداريد. با ثبت نام رايگان، می‌توانيد از قابليتهای بيشتری بهره‌مند شوید. برای عضویت در انجمن اینجا را کلیک کنید.    
انجمن تجارت الکترونیکی ایران-ایگولد AMarkets
جدیدترین نوشته هابازگشت   انجمن تجارت الکترونیکی ایران-ایگولد > راهنمایی

شکلکها
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Generic Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
:) happy happy
:( sad sad
;) winking winking
:D biggrin biggrin
;;) batting eyelashes batting eyelashes
>:D< big hug big hug
:-/ confused confused
:x love struck love struck
:"> blushing blushing
:P tongue tongue
:-* kiss kiss
=(( broken heart broken heart
:-O surprise surprise
X( angry angry
:> smug smug
B-) cool cool
:-S worried worried
#:-S !whew !whew
>:) devil devil
:(( crying crying
:)) laughing laughing
:| straight face straight face
/:) raised eyebrows raised eyebrows
=)) rolling on the floor rolling on the floor
O:-) angel angel
:-B nerd nerd
=; talk to the hand talk to the hand
I-) sleepy sleepy
8-| rolling eyes rolling eyes
L-) loser loser
:-& sick sick
:-$ don't tell anyone don't tell anyone
[-( no talking no talking
:O) clown clown
8-} silly silly
<:-P party party
(:| yawn yawn
=P~ drooling drooling
:-? thinking thinking
#-o d'oh d'oh
=D> applause applause
:-SS nail biting nail biting
@-) hypnotized hypnotized
:^o liar liar
:-w waiting waiting
:-< sigh sigh
>:P phbbbbt phbbbbt
<):) cowboy cowboy
:@) pig pig
3:-O cow cow
:(|) monkey monkey
~:> chicken chicken
@};- rose rose
%%- good luck good luck
(~~) pumpkin pumpkin
~O) coffee coffee
*-:) idea idea
8-X skull skull
=:) bug bug
>-) alien alien
:-L frustrated frustrated
[-O< praying praying
$-) money eyes money eyes
:-" whistling whistling
b-( feeling beat up feeling beat up
:)>- peace sign peace sign
[-X shame on you shame on you
\:D/ dancing dancing
>:/ bring it on bring it on
;)) hee hee hee hee
o-> hiro hiro
o=> billy billy
o-+ april april
(%) yin yang yin yang
:-@ chatterbox chatterbox
^:)^ not worthy not worthy
:-j oh go on oh go on
(*) star star
:)] on the phone on the phone
:-c call me call me
~X( at wits' end at wits' end
:-h wave wave
:-t time out time out
8-> day dreaming day dreaming
:-?? I don't know I don't know
%-( not listening not listening
:o3 puppy dog eyes puppy dog eyes
X_X I don't want to see I don't want to see
:!! !hurry up !hurry up
\m/ !rock on !rock on
:-q thumbs down thumbs down
:-bd thumbs up thumbs up
^#(^ it wasn't me it wasn't me
:bz bee bee
[..] transformer transformer
:ar! pirate pirate
:banana: Banana Banana
:advise: Advise Advise

ساعت: ۲۲:۰۸


قدرت این انجمن در استفاده از برنامه vBulletin 3.8.5 می باشد.
حقوق این برنامه برای .Jelsoft Enterprises Ltd محفوظ است.